طراحی هویت بصری شرکت اپکو

( طراحی بسته بندی ( طراحی جعبه محصولات

( طراحی بسته بندی ( طراحی جعبه محصولات

مجموعه خدمات ارائه شده در جهت برندینگ

طراحی هویت بصری
:شرکت اپکو، شامل
طراحی یونیفرم بسته بندی .
طراحی گرافیک مکمل .
انتخاب رنگهای سازمانی .
طراحی کاتالوگ .

( طراحی بسته بندی ( طراحی جعبه محصولات

طراحی کاتالوگ

مشتری:
شرکت اپکو
تاریخ:
1394 - 1396